Vui lòng cung cấp các thông tin dưới đây

Địa chỉ email (*)
Field is required!
Field is required!
Tên người liên hệ (*)
Field is required!
Field is required!
Tổ chức/Công ty (*)
Field is required!
Field is required!
Số điện thoại liên hệ (*)
Field is required!
Field is required!
 • - Chọn dịch vụ -
 • RSI – Phiên dịch song song từ xa
 • Phiên dịch song song
 • Phiên dịch nối tiếp
 • Biên dịch & Bản địa hóa
 • Phụ đề
 • Lồng tiếng
 • Khác
- Chọn dịch vụ -
Field is required!
Field is required!
Vui lòng nêu rõ dịch vụ quý khách muốn báo giá
Field is required!
Field is required!
 • - Cặp ngôn ngữ -
 • Anh - Việt
 • Khác
- Cặp ngôn ngữ -
Field is required!
Field is required!
Please specify language
Field is required!
Field is required!
Ngành/lĩnh vực
Field is required!
Field is required!
Number of hours
Field is required!
Field is required!
Number of hours
Field is required!
Field is required!
Ngôn ngữ nguồn*
Field is required!
Field is required!
Ngôn ngữ đích*
Field is required!
Field is required!
Ngành/lĩnh vực
Field is required!
Field is required!
Word count
Field is required!
Field is required!
Original audio language
Field is required!
Field is required!
Subtitles’ language
Field is required!
Field is required!